Spread the love

၁-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် မိတ်ဆက်

၂-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဗုဒ္ဓနုဿတိ

၃-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ မေတ္တာဘာဝနာ

၄-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ အာနာပါန ၁

၅-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ အာနာပါန ၂

၆-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ အာနာပါန ၃

၇-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ အာနာပါန ၄

၈-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ အာနာပါန ၅

၉-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ အာနာပါန ၆

၁၀-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ အာနာပါန ၇

၁၁-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ သမထ နောက်ဆုံးရက်

၁၂-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဝိပဿနာ ၁

၁၃-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဝိပဿနာ ၂

၁၄-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဝိပဿနာ ၃

၁၅-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဝိပဿနာ ၄

၁၆-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဝိပဿနာ ၅

၁၇-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဝိပဿနာ ၆

၁၈-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဝိပဿနာ ၇

၁၉-ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ၊ ဝိပဿနာ ၈

၂၀ – ခရီးသည်

၂၁ – ဘဝ သံသရာ

၂၂ – University King

၂၃ – ဟောပြောပွဲ ၁

၂၄ – ဟောပြောပွဲ ၂

၂၅ – ဟောပြောပွဲ ၃

၂၆ – ဟောပြောပွဲ ၄

၂၇ – ဟောပြောပွဲ ၅

၂၈ – ဟောပြောပွဲ ၆

၂၉ – ဆရာတော် ဦးကေလာသ ၊ စင်္ကာပူ တရားပွဲ 21-March- 2010

၃၀ – ဆရာတော် ဦးကေလာသ ၊ စင်္ကာပူ တရားပွဲ 27-March- 2010

၃၁ – ဆရာတော် ဦးကေလာသ ၊ စင်္ကာပူ တရားပွဲ 28-March- 2010

၃၂ – ဆရာတော် ဦးကေလာသ ၊ အာရုံ ၃ ဖြာ ကုသိုလ်ရှာ ၁

၃၃ – ဆရာတော် ဦးကေလာသ ၊ အာရုံ ၃ ဖြာ ကုသိုလ်ရှာ ၂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *